15 Aug: Buon Ferragosto - Happy Maria Ascension Day - Maria HemelvaartBuon Ferragosto!
Vandaag  15 augustus is het groot feest in Italie! 
De Italianen vieren dan Ferragosto, oftewel Maria Hemelvaart maar Ferragosto is meer dan een katholieke feestdag. 

Ferragosto heeft een lange geschiedenis, die terugvoert naar de oude beschavingen. 
Al in 18 voor Christus riep de Romeinse keizer Augustus de ‘Feriae Augusti’ uit. 
Deze festiviteiten duurden de hele maand augustus.
Om het voortbestaan van zijn rijk te verzekeren, moest houden hij het volk tevreden houden. 
Na oogsten waren de zomerfeesten een periode van ontspanning, drank en plezier. De Romeinen vereerden de goden die hun een goede oogst schonken. Ook de dieren mochten rusten.

Pas veel later, vanaf de 7e eeuw,  werd Maria Hemelvaart door christenen aan het feest gekoppeld. 
 
Hoewel deze feestdag in Nederland niet of nauwelijks wordt gevierd, is Ferragosto in Italië één van de belangrijkste katholieke feesten.

Met Ferragosto zijn alle Italianen vrij en ligt het openbare leven vrijwel stil. 
Nou ja niet letterlijk want er wordt overal feest gevierd in de vorm van eetfestijnen en processies. 
Een bezoek aan familie en vrienden wordt gecombineerd met een (korte) vakantie, en een weerzien kan niet zonder uitgebreid eten en drinken, zeker niet op zo'n feestelijke dag als vandaag.

Mare o monte? Zee of Bergen? De Vraag die de Italianen elkaar stellen!
Aangezien Ferragosto ook het hoogtepunt van de Italiaanse vakantie is en voor veel Italianen tevens het startschot voor de vakantie, gaan miljoenen Italianen op pad, al is het maar voor een paar dagen. 
In de twee laatste weken van augustus trekken ze naar het strand of de bergen.

Maar uiteraard gaat niet iedere Italiaan op vakantie, soms door geld gebrek maar in augustus begint de druivenoogst of worden in ieder geval de laatste voorbereidingen getroffen. 
Iedere dag wordt er met argusogen naar het weer en de laatste rijping van hun druiven gekeken. 
Wat te dien? Vroeg beginnen en minder rijpe druiven oogsten of langer wachten op rijpere druiven c.q. grotere opbrengst maar dat brengt een risico met zich mee zoals kans op onweer en hagel die de volledige oogst kunnen verknallen.

Steden als bv Rome zijn dan echt een stuk rustiger dan normaal, zeker buiten het centrum zie je lege straten, gesloten restaurantjes en volop parkeerplekken. 
Alle bezienswaardigheden zijn meestal gewoon open maar veel barretjes, restaurantjes en winkels buiten het toeristische centrum houden hun deuren gesloten terwijl hun eigenaren zelf van hun welverdiende vakantie genieten.

Geniet van deze feestelijke dag.

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens
Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer.com 
Buon Ferragosto!
Today, August 15, is a big celebration in Italy!
The Italians then celebrate Ferragosto, or Maria Ascension but Ferragosto is more than a Catholic holiday.

Ferragosto has a long history, which goes back to the ancient civilizations.
Already in 18 BC the Roman emperor Augustus proclaimed the "Feriae Augusti".
These festivities lasted the entire month of August.
To ensure the survival of his empire, he had to keep the people happy.
After harvesting, the summer festivals were a period of relaxation, drink and pleasure.  The Romans worshiped the gods who gave them a good harvest.  The animals were also allowed to rest.

It was not until much later, from the 7th century, that Mary Ascension was linked to the festival by Christians.
 
Although this holiday is hardly ever celebrated in the Netherlands, Ferragosto is one of the most important Catholic festivals in Italy.  

With Ferragosto, all Italians are free and public life is almost silent.
Well not literally silent because there are  celebrations everywhere in the form of food parties and processions.
A visit to family and friends is combined with a (short) holiday, and a reunion cannot be done without extensive food and drinks, certainly not on such a festive day as today.

Mare o monte? Sea or mountain? The Question the Italians ask each other!
Since Ferragosto is also the highlight of the Italian holiday and for many Italians also the start of the holiday, millions of Italians are on the move, even if only for a few days.
In the last two weeks of August they go to the beach or the mountains.

But of course not every Italian goes on holiday, sometimes due to the of a lack of money, but in August the grape harvest starts or at least the final preparations are made.
Every day, the weather and the final ripening of their grapes are watched with closely. .
What to do?  Start early and harvest less ripe grapes or wait longer for more ripe grapes or higher yields, but that entails a risk such as a chance of lightning and hail that can ruin the entire harvest.

Cities such as Rome are a lot quieter than normal, especially outside the center you see empty streets, closed restaurants and plenty of parking places.
All sights are usually open but many bars, restaurants and shops outside the tourist center keep their doors closed while their owners themselves enjoy their well-deserved vacation.

Have an enjoyable day.

Happy Travels,

Reacties