2018 Travel Tip 3 - Visit the Beautiful Peninsula Marken in The Netherlands / Bezoek het Mooie Schiereiland Marken in Nederland - Reistip 2018 Tip 3

One of the Netherlands' most Popular Attractions: Marken, Municipality of Waterland
And that while many Dutch people have never been there.
-
Een van Nederlands Populairste Trekpleisters: Marken, Gemeente Waterland
Veel Nederlanders zijn er zelf nog nooit zijn geweest. 


The Harbour of Marken

If you have the luxury of a lot of free time and love photography, Marken is a very special place. You can spend a decent amount of time here. Especially like yesterday (3 March 2018) with a bleak wind and a frozen Markermeer. Unfortunately no drifting ice yet, but that might come by the end of the week when the ice in the lake breaks through the thaw and the wind takes its course.
If the ice in the harbor and in the fairway between Marken and Volendam is gone, you can take the ferry from Marken to Volendam and vice versa. This is very nice to do, you can also take the bike with you.
For example you can also park the car in Monnickendam and make a bike ride through this beautiful area.

The Grote Kerk and the Maxima Brug, both registered national monuments

As the temperatures was still low with a pretty descent windchill, I chose to drive to Marken and park the car at the paid parking, this is on the left when entering Marken.
Marken itself is only accessible to residents. The car park is not overly large so it can be quite full in high season and weekends.
And since it is also very popular with tourists, you will come across groups of visitors taking a tourbus trip.

The former island Marken (Mereke in dialect but this is mainly spoken by the older generation) is located in the province of Noord-Holland on the Markermeer and the Gouwzee.
On the island there are several small hamlets that together form Marken.
Almost the entire peninsula has a protected cityscape and there are no fewer than 150 registered national monuments.
The former fishing village has been a tourist attraction for at least a century. The striking costume of Marken (nowadays only worn by a few people and at special moments) contributed to this. Characteristic are the wooden houses on poles. Even older are the so-called "shipyards", artificial elevations on which they lived.

The Wooden Pole Houses at the Harbour/

The most famous building on Marken is the lighthouse called the "Paard van Marken".
The current lighthouse was built in 1839 and is on the eastern tip of the island.
The tower has a light height of 16 meters and a light range of 16.7 km.

Paard van Marken

In 1700 the tower began as a square lighthouse and was one of three lighthouses at Marken, De Ven and Durgerdam. These were constructed to mark the route from the Wadden Sea to Amsterdam. The towers were then equipped with oil lamps

In 1839 the square stone tower was replaced by a round iron copy on the old foundation. Later, a brick building with a dwelling and storage place was added to the lighthouse, which gave the tower its characteristic shape.
In 1814 the tower received a fog bell. In 1919 the fog bell was replaced by a fog horn.The lighthouse regularly suffers from drifting ice. In 1971 this was so bad that the tower was pushed a few centimeters from its place. Currently the lighthouse is inhabited. Since 1970 the tower has the status of a national monument.

One of the most prominent residents of Marken was Sijtje Boes (born in Marken on October 27, 1895), this then revolutionary lady is seen as the founder of tourism in the Netherlands. She spoke to tourists and showed them the authentic Marker interior. Of course there was the opportunity to buy souvenirs. One of her hobbies was bothering the local ranger and because of the many fines she received from him, she is called the most famous woman in the Netherlands. She died April 10, 1983 (87 years). Her former home, directly on the harbor (no 21), is still open to visitors.


Former House from Sijtje Boes

The ferry service, the Markerexpress which sails between Marken and Volendam is very popular with tourists, hikers and bikers. On the website you can buy tickets in advance and find the sailing schedule.

The Beauty of the Peninsula during cold weather.

Some History.
The written history of Marken dates from the 13th century, the island was in this period owned by the Frisian monastery Mariëngaarde which built dikes here and a drainage system. They also ensured that agriculture and livestock farming became possible here.

About a century later, the monks were expelled here by Count William IV of Holland. After this the island quickly pauperized and the islanders were obliged to live on mounds to protect themselves against the water. These mounds are known here as yards, some of these yards are still inhabited. The many floods made agriculture impossible, making fishing the most important source of income for the island.
In the flood of 1916, 16 people died on the island and many people became homeless. 

National Monument Flood of 1916

This disaster gave the start to the construction of the Afsluitdijk and the Zuiderzee Works. Part of this was the Markerwaard, the first part of which was the dike between Marken and the mainland. 
On 17 October 1957 the dike between the mainland and Marken was opened, and Marken was no longer an island. And the fishery for Marken came to an end.
Originally the plan was that Marken became part of the Markerwaard.
This new polder was part of the plan of Cornelis Lely, in order to plunge into what is now Markermeer. But after the construction of the Flevopolder, the construction of the Markerwaard polder was abandoned. Marken is now a peninsula, where the island feeling is still clearly noticeable.
You can read more about the history of Marken on the website of the Marker Museum and on the website of the Reizenenmeer Blog.

One of the National Monument Houses of the Village

With this blog I hope to have given you an idea for a daytrip to Marken and his neighbor Volendam.
Have fun at this small part of the Netherlands with a lot of historical value.

Kind regards,
Hedy Talens

Een van Nederlands populairste toeristen trekpleisters: Marken, Gemeente Waterland
En dat terwijl veel Nederlanders er zelf nog nooit zijn geweest. 

Als je kunt genieten van een hoop vrije tijd en liefhebber bent van fotografie is Marken toch wel een heel leuk plaatsje. Je kunt hier best een behoorlijke tijd doorbrengen. Zelfs zoals gisteren (3 Maart 2018) met een gure wind en een bevroren Markermeer. Helaas nog geen kruiend ijs maar dat komt misschien tegen het einde van de week wel als het ijs in het meer breekt door de dooi en de wind zijn beloop neemt.
Als het ijs in de haven en in de vaargeul tussen Marken en Volendam weg is, kun je met de veerboot van Marken naar Volendam en omgekeerd. Dit is erg leuk om te doen, je kunt ook de fiets eventueel meenemen.
Want je kunt bv ook de auto in Monnickendam parkeren en vandaar een fietstocht maken door deze mooie omgeving.

Omdat de temperatuur toch wel erg laag was, heb ik gekozen om met de auto naar Marken te rijden en daar op het betaald parkeren terrein te parkeren, deze ligt bij het binnenrijden van Marken links. 
Marken zelf is alleen toegankelijk voor bewoners. Het parkeerterrein is niet overdreven groot dus het kan er behoorlijk vol zijn in het hoogseizoen en de weekenden. 
En aangezien het ook zeer populair is bij toeristen, kom je vanzelf de groepen busbezoekers tegen die er worden losgelaten.

Het voormalige eiland Marken (Mereke in het dialect maar dit wordt hoofdzakelijk alleen gesproken door de oudere generatie) ligt in de provincie Noord-Holland aan het Markermeer en de Gouwzee. 
Op het eiland liggen meerdere kleine buurtschappen die samen Marken vormen.
Bijna het gehele schiereiland heeft een beschermd stadsgezicht en er staan maar liefst 150 geregistreerde rijksmonumenten. 
Al minstens een eeuw is het voormalige vissersdorp een toeristische trekpleister. De opvallende klederdracht van Marken (tegenwoordig alleen nog door een enkeling gedragen en op speciale momenten) heeft daaraan bijgedragen. Karakteristiek zijn de houten huizen op palen. Nog ouder zijn de zogenaamde "werven", kunstmatige verhogingen waarop werd gewoond.

Het bekendste bouwwerk op Marken is de vuurtoren genaamd het “Paard van Marken”. 
De huidige vuurtoren is gebouwd in 1839 en staat op de oostelijke punt van het eiland. 
De toren heeft een lichthoogte van 16 meter en een lichtbereik van 16,7 km.

In 1700 begon de toren als een vierkante vuurtoren en was een van drie vuurtorens bij Marken, De Ven en Durgerdam. Deze werden aangelegd om de route van de Waddenzee naar Amsterdam te markeren. De torens waren toen voorzien van olielampen 

In 1839 werd de vierkante stenen toren vervangen door een rond ijzeren exemplaar op de oude fundering. Later werden er een bakstenen gebouw met een woning en opslagplaats aan de vuurtoren toegevoegd, die de toren de karakteristieke vorm gaven.

In 1814 kreeg de toren een mistbel. In 1919 is de mistbel vervangen door een misthoorn.
Regelmatig heeft de vuurtoren last van kruiend ijs. In 1971 was dit zo erg dat de toren enkele centimeters van zijn plaats werd geduwd. Momenteel wordt de vuurtoren bewoond.
Sinds 1970 bezit de toren de status rijksmonument.

Een van de markantste bewoners van Marken was Sijtje Boes (geboren in Marken op 27 oktober 1895), deze toen al revolutionaire dame wordt gezien als grondlegster van het toerisme in Nederland. Ze sprak toeristen aan en toonde hen het authentiek Marker interieur. Uiteraard was er de gelegenheid om souvenirs te kopen. Een van haar hobby’s was de lokale veldwachter dwarszitten en door de vele bekeuringen die zij van hem kreeg, wordt zij de meest bekeurde vrouw in Nederland genoemd.
Zij stierf 10 april 1983 (87 jaar). Haar voormalige woning, direct aan de haven (nr21), is nog altijd te bezichtigen.

De veerdienst, de Markerexpress die tussen Marken en Volendam vaart is erg populair bij de toeristen. Op de website kun je van te voren kaartjes kopen en het vaarschema vinden.

Stukje Geschiedenis.
De geschreven geschiedenis van Marken stamt uit de 13e eeuw, het eiland was in deze periode eigendom van het Friese klooster Mariëngaarde die hier dijken aanlegde en een afwateringssysteem. Zij zorgden er ook voor dat hier landbouw en veehouderij mogelijk werd. 
Ongeveer een eeuw later werden de monniken hier verdreven door de graaf Willem IV van Holland. Hierna verpauperde het eiland snel en werden de eilandbewoners verplicht om op terpen te gaan wonen om zich te beschermen tegen het water. Deze terpen staan hier bekend als werven, een aantal van deze werven worden nog steeds bewoond. De vele overstromingen maakten de landbouw onmogelijk en hierdoor werd de visserij de belangrijkste inkomensbron van het eiland. 

Bij de watersnoodramp van 1916 kwamen op het eiland 16 mensen om het leven en werden tal van mensen dakloos.
Deze ramp gaf de stoot tot de aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken. Een onderdeel daarvan was de Markerwaard, waarvan als eerste onderdeel de dijk tussen Marken en het vasteland werd aangelegd.
Op 17 oktober 1957 werd de dijk tussen het vasteland en Marken ontsloten, en daarmee was Marken geen eiland meer. En kwam de visserij op Marken aan zijn einde.
Oorspronkelijk was het plan dat Marken onderdeel werd van de Markerwaard.
Deze nieuwe polder was onderdeel van het plan van Cornelis Lely,  om wat nu nog Markermeer is in te polderen. Maar na de aanleg van de Flevopolder werd uiteindelijk afgezien van de aanleg van de Markerwaardpolder. Daarmee is Marken nu een schiereiland, waarbij het eilandgevoel nog duidelijk merkbaar is.
Meer over de geschiedenis van Marken kun je lezen op de website van het Marker Museum en op de website van de Gemeente.

Met dit blog hoop ik jullie een idee te hebben gegeven voor een dagtrip naar Marken en zijn overbuurman Volendam.
Veel plezier op dit kleine stukje Nederland met veel historische waarde.

Met vriendelijke reisgroet,

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

Special: Part 2 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4