Special - Impressive Drift Ice in the Netherlands - A Rare Phenomenon / Indrukwekkend Kruiend IJs in Nederland - Een zeldzaam Fenomeen - Special

The Phenomenon: Drift Ice. Certainly not something that occurs annually in the Netherlands.
-
Het Fenomeen: Kruiend IJs. Zeker in Nederland niet bepaald iets dat jaarlijks voorkomt.
Drift ice pushed from the IJsselmeer onto the dike
The severe frost from the past week in the Netherlands has kept the ice- and photography enthusiasts on their toes. Including myself.
The Siberian cold from last week (from 24th of Febr.), has ensured that the Netherlands was under the spell of the ice and this cold created a special phenomenon in the Netherlands: Kruiend IJs or Drift ice.
This drifting ice is often caused by strong wind after a severe frost period. Like at the IJsselmeer, the wind gets grip on the ice floes. These are pushed over each other over a large distance and finally they are pushed over each other with great force against the dikes.
These plates that slide over each other form ice dams called crates.


The ice floes are very impressive but also have disadvantages such as damages to the dams and for shipping.
The IJsselmeer is a good example of this, but also the Wadden Sea has its stories regarding to this phenomenon.
A few examples:
 • In the winter of 1939-1940, Edam located along the Markermeer, suffered from meters high ice floes of around 10 meters high behind the dike.
 • Ameland, one of the islands in the Wadden Sea, was shut off from the outside world in 1941-1942 for 70 days.
 • The mail boat that sails from Urk to Enkhuizen (both along the IJsselmeer) could not sail until the end of March after a very cold February month in 1929.
This winter it’s not so intense , but it certainly keeps the enthusiast in his spell.

Of course, after my last visit to the Markermeer, I could not resist to capture this phenomenon.
So today I got in the car and drove about 125 km to see this with my own eyes and did an attempt to capture this with my camera.

View from the Vlieter Monument on the Afsluitdijk
The location: De Afsluitdijk.
The Netherlands has a good water management system and therefor worldwide known, we have to as we are located below sea level.
Not all of the Netherlands but about a third. The lowest point, 6.76m below NAP, is in Zuid-Holland near the Zuidplaspolder.
And yet the Netherlands is not completely underwater because we are protected by dykes and dunes.

This brings me at the Afsluitdijk; it is a flood defense between Noord-Holland and Friesland, which closes off the IJsselmeer from the Wadden Sea.
And the dyke derives its name from this closure.
This dyke (32.5 km long) protects the Netherlands from flooding, such as during the flood of 1953 with many deaths in the Netherlands, England, Belgium and Germany. Otherwise the catastrophy would have been much worse
The Afsluitdijk is actually not a dike but a dam because a dike separates the water from the land and a dam separates water from water, such as the Wadden Sea and the IJsselmeer.

This impressive dike belonged to the Zuiderzee work plan by Cornelis Lely. Construction started in 1927 and in 1933 the dike was opened to traffic. Work started on both sides (North Holland and Friesland) and the dike was connected in the middle, where the Vlieter Monument was created
The Vlieter Monument is a tower that after a short ascent gives views over the IJsselmeer and over the Wadden Sea.

Vlieter Monument
Here you find:
 • a bronze relief by visual artist Hildo Krop with 3 stone-setters who place basalt blocks. And has the text: "A Nation that Lives Builds on its Future"
 • The stone setter, a bronze statue by Ineke van Dijk to celebrate the 50th anniversary of the Afsluitdijk
 • The statue of Cornelis Lely


A few facts:
 • The oldest dikes date from the 11th century
 • In each province, 12 in total, at least 1 dike type occurs. There are 3: seawater-, riverwater- and inland waterways.
 • And to protect the Netherlands, many billions are available until 2031 for the reinforcement of 1100 km of dykes.
With this information I rest my case otherwise it will be a bit too boring story if it is not already.
But I think the enthusiasts can appreciate this.


The Afsluitdijk is a place that you should not miss when you're in the area, the drifting ice will be here for a short while, but the dike is expected to protect us for many years to come. Those who are interested in reading more about the afsluitdijk click here.

With friendly travel greeting,
Hedy Talens

Het Fenomeen: Kruiend IJs. Zeker in Nederland niet bepaald iets dat jaarlijks voorkomt.

De strenge vorst van de afgelopen periode heeft schaats innend Nederland en de liefhebber van fotografie goed beziggehouden. Zo ook mij.
De Siberische kou, de Russische beer, van vorige week (vanaf 24 februari) heeft ervoor gezorgd dat Nederland in de ban was van het ijs. Ook de aanwezigheid van een bijzonder fenomeen: Kruiend IJs, hield de gemoederen bezig.

Dit kruiend ijs wordt veroorzaakt door harde wind na een strenge vorstperiode. De harde wind is Nederland niet onbekend maar strenge vorst is iets dat niet elke jaar voorkomt en zeker niet voor een langere periode.
Zoals bij het IJsselmeer en Markeermeer, krijgt de wind dan vat op de ijsschotsen. Deze worden over een grote afstand tegen en over elkaar gedrukt en uiteindelijk worden ze met kracht over elkaar heen geschoven tegen de dijken aan. Deze over elkaar schuivende platen vormen ijsdammen die kistwerken worden genoemd.

De ijsschotsen, nu zo’n 10-15 cm dik, zijn zeer indrukwekkend. Deze hebben echter nadele, zoals schade, die ze toebrengen aan de dammen/dijken en het is bijzonder lastig voor de scheepvaart. 
Het IJsselmeer en Markermeer zijn hier een goed voorbeeld van maar ook de Waddenzee heeft zo zijn eigen verhalen met betrekking tot dit fenomeen kruiend ijs. 

Een paar voorbeelden:
 • Edam, gelegen aan het Markermeer, heeft in de winter van 1939 - 1940 last gehad van meters hoge ijsschotsen van zo’n 10m hoog achter de dijk.
 • Ameland, een van de eilanden in de Waddenzee, was in 1941 - 1942, 70 dagen van de buitenwereld afgesloten. 
 • De postboot in het IJsselmeer, die tussen Urk en Enkhuizen vaart, kon pas na een zeer koude februari maand in 1929 pas eind maart weer varen.
Dus zo erg is het deze winter niet geweest maar het houdt de liefhebber zeker in zijn ban.

Natuurlijk kon ik, na mijn laatste bezoek aan het Markermeer, niet achterblijven om dit fenomeen vast te leggen. Dus vandaag in de auto gestapt en zo’n 125 km afgelegd om dit met eigen ogen te aanschouwen en om een poging te doen om dit op de gevoelige plaat vast te leggen.

De locatie: De Afsluitdijk.
Dat Nederland goed is in zijn watermanagement is inmiddels wereldwijd bekend. Dat moet dan ook wel, tenslotte liggen we onder zeeniveau. Weliswaar niet heel Nederland maar wel ongeveer een derde. Het laagst punt, 6.76m onder NAP, ligt in Zuid-Holland bij de Zuidplaspolder. 
En toch stroomt Nederland niet helemaal onderwater, juist omdat wij worden beschermd door dijken en duinen. 

Zo kom ik bij de Afsluitdijk, het is een waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. Vandaar ook de letterlijke naam: Afsluitdijk.
Deze dijk (32.5 km lang) beschermt Nederland tegen overstromingen, zoals tijdens de watersnoodramp uit 1953 met vele doden in Nederland, Engeland, België en Duitsland. Maar de dijk hield stand en voorkwam erger leed.
Eigenlijk is de Afsluitdijk geen dijk maar een dam want een dijk scheidt het water van het land en een dam scheidt water van water zoals hier de Waddenzee en het IJsselmeer.
De snelweg A7 loopt over deze dijk en verbind beide provincies, het biedt een tweetal parkeerplaatsen voor een prachtig uitzicht.

Deze indrukwekkend dijk behoorde tot het Zuiderzeewerken plan van Cornelis Lely. In 1927 werd begonnen met de aanleg en in 1933 werd de dijk opengesteld voor verkeer. Vanaf beide kanten (Noord-Holland en Friesland) werd gewerkt en de dijk werd ongeveer in het midden gesloten, hier staat nu het Vlietermonument.
Het Vlietermonument is een toren die na een korte beklimming uitzicht geeft over het IJsselmeer en over de Waddenzee.

Je treft hier:
 • Een bronzen reliëf van beeldend kunstenaar Hildo Krop met hierop 3 steenzetters die basaltblokken plaatsen. En heeft de tekst: “Een Volk dat Leeft bouwt aan zijn Toekomst”
 • De steenzetter, een bronzen beeld van Ineke van Dijk ter viering van de 50ste verjaardag van de Afsluitdijk
 • Het standbeeld van Cornelis Lely
Een paar weetjes:
 • De oudste dijken dateren al uit de 11e eeuw
 • In iedere provincie, 12 in totaal, komt minstens 1 dijktype voor. Er zijn 3 soorten: zeewater-, rivierwater- en binnenwater-kerende dijken.
 • En ter bescherming van Nederland is er tot 2031 vele miljarden beschikbaar voor het versterken van 300 locaties aan de 1100 km aan dijken.
Bij deze informatie ga ik het laten want anders wordt het een beetje te saai verhaal, als het dat al niet is tenminste.
Maar ik denk dat de liefhebber dit wel kan waarderen.

De Afsluitdijk is een plek die je, als je in de buurt bent zeker niet mag missen, het kruiende ijs zal er nog maar kort zijn maar de dijk blijft naar verwachting nog jaren zijn dienst doen en biedt een uitstekend inzicht hoe goed Nederland is in watermanagement. Mocht je meer willen lezen over de afsluitdijk klik dan hier.

Met vriendelijk reisgroet,
Hedy Talens
Reizenenmeer.com

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

Special: Part 2 - Winter Tour Eastern Canada & the state of New York January / February 2018

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4