The Netherlands Small Country, Big History / Nederland Klein Land, Grote Geschiedenis: Castle / Kasteel De Haar

Small Country, Big History / The Netherlands with Beautiful Castles. 
Lets Explore Castle De Haar
-
Klein land, Grote Geschiedenis / Nederland met Prachtige Kastelen. 
Laten we Kasteel De Haar verkennen

Kasteel De Haar vanuit de Romeinse Tuin / Castle De Haar from the Roman Garden.

Min of meer in mijn achtertuin ligt Kasteel De Haar, ten midden van Landgoed Haarzuilens.
Dit gebied is inmiddels ontwikkeld tot een prachtig wandelgebied. Hier is voor jong en oud wat te doen.
Zo is er voor de kleintjes bv De Geertjes Hoeve  een geiten boerderij maar je vindt hier ook varkens en paardjes. En mochten de ukkies het leuk vinden kun je hier ook op de paardjes rondjes rijden en de kleine geitjes de fles geven. Uiteraard krijg je daar reuze trek van en kan er een overheerlijke pannenkoek worden gegeten.
In de omliggende weide gebieden is de haas veelvuldig te zien, zeker in de rammeltijd/paartijd (van januari tot april), hebben de hazen het druk met indruk te maken op de vrouwtjes. Maar de rest van het jaar zie je ze regelmatig over de weilanden scheuren.
Voor de volwassen, die niet met kinderen zijn ligt hier schuin tegenover Hoeve Wielrevelt- Gasterij.

Mijn doel van vandaag was eens rustig door het park van Kasteel de Haar te slenteren want normaal kom ik hier alleen als het jaarlijkse Italië Evenement (24, 25 en 26 mei 2019) of Country & Christmas Fair (19 t/m 24 november 2019) er is.

De Kapel, gelegen naast het Kasteel - The Chapel, lies next to the Castle

Kasteel de Haar (vroeger Het Huys te Haer) is een monumentaal kasteel in het dorpje Haarzuilens. Het is niet het oudste maar wel het grootste kasteel van Nederland. Het werd vanaf 1892 op de ruïne van het oude kasteel herbouwd in neogotische stijl.
De Haar bestaat uit een omvangrijk terrein waarin zich naast het hoofdgebouw onder meer bijbehorende tuinen en gebouwen zoals een kapel bevinden. Het totale landgoed is 350 ha groot.
Het naastgelegen dorp heeft verder een sterke relatie met het kasteel en het geheel valt onder beschermd dorpsgezicht.
Vermoedelijk ging het om een versterkte woontoren op een omgracht perceel, gebouwd in de 12e eeuw.
De oudste vermelding van de naam dateert uit 1391.
Het kasteel bestond toen uit niet meer dan een versterkte woontoren. Deze toren was gebouwd op een stroomrug langs een dode arm van de rivier de Rijn. Net als de iets meer naar het westen gelegen Den Ham Woontoren. Zie hier over meer op mijn Blog

Overdekte Brug / Covered Bridge

Het park van het kasteel heeft maar liefst een oppervlakte van 55 ha en voor de aanleg werden maar liefst 7.000 volwassen bomen aangevoerd om het park meteen aanzien te geven. Als je door het park slentert kom je langs een vijver die aangelegd is in de vorm van een rivierarm en ook een kruisvijver met een lengte van 400m.
Daarnaast zijn er een doolhof, hertenkamp, picknickweide, rozentuin en een overdekte brug.
In het park kun je 3 wandelingen maken, alle 3 met een beperkte lengte en makkelijk aan elkaar te koppelen.
Respectievelijk:
De Kasteel Route         - 1.8 km - 30 min
Doolhof Route                 - 1.5 km - 25 min
Landschaps-Route         - 2.1 km - 35 min

Châtelet (Klein Kasteel) / Gate House (Little Castle)

Vele plekken bieden een prachtig uitzicht op het kasteel met een weerspiegeling, zeker bij geen wind, in het water.
Alhoewel ik het kasteel niet binnen ben geweest, geloof ik graag dat je vanuit het kasteel de hele omgeving kan zien. Ik ben een soort van museum barbaar.
Vlak naast het hoofd kasteel ligt het Châtelet (Kleine Kasteel) en daarbij ligt de Duivenpoort. 

Duivenpoort

Voor ons Nederlanders is dit al een schitterende plek om te bezoek maar zeker voor onze buitenlanders zal het opmerkelijk zijn dat zo’n klein landje zoveel historie te bieden heeft en maar we hebben maar liefst 1.300 kastelen, die variëren in grote en bestemming. Zoals trouwlocaties maar ook B & B.
Op de pagina Kastelen in Nederland kun je hierover meer informatie vinden.

Ik wens je een lekkere middag op Landgoed Haarzuilens.

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens

More or less in my backyard is Castle De Haar, in the middle of Estate Haarzuilens.
This area is being developed into a beautiful walking area. There is something for young and old.
For example, for the little ones there is De Geertjes Hoeve  a goat farm, but also pigs and horses are present. And if the little ones like it, they can take short tours with the horses and feed the little goats a bottle. 
Of course you get a huge appetite and a delicious pancake can be eaten here.
In the surrounding pasture areas, the hare is frequently seen, especially in the rattling / mating season (from January to April), the hares are busy wowing the females. But the rest of the year, you see them regularly racing over the pastures.
For the grown-up without children, opposite you’ll find the Hoeve Wielrevelt-Gasterij.

My goal today was to take a leisurely stroll through the park of Castle De Haar because normally I only come here when the annual Italy Event (24, 25 and 26 May 2019) or Country & Christmas Fair (19 to 24 November 2019) are here.

Castle De Haar (formerly Het Huys te Haer) is a monumental castle in the village of Haarzuilens. It is not the oldest but largest castle in the Netherlands. It was rebuilt from 1892 on the ruins of the old castle in neo-Gothic style.
De Haar consists of a large area in which, in addition to the main building, there are gardens and buildings such as a chapel. The total estate is 350 hectares.
The neighboring village has a strong relationship with the castle and the whole is protected village area.
Presumably it was a fortified residential tower on a moated plot, built in the 12th century.
The oldest mention of the name dates back to 1391.
The castle then consisted of no more than a fortified residential tower. This tower was built on a ridge along a dead arm of the river Rhine. Just like the slightly more west-facing Den Ham Residential Tower or Donjon. Read more about this tower on my blog.

The park of the castle has a surface area of 55 hectares and for the construction no less than 7,000 adult trees were supplied to give the park an immediate prestige. As you stroll through the park you pass a pond that has been laid out in the form of a river arm and also a cross pond with a length of 400m.
In addition, there is a maze, deer park, picnic meadow, rose garden and a covered bridge.
In the park you can make 3 walks, all 3 with a limited length and easy to combine.
Respectively:
The Castle Route - 1.8 km - 30 min
Maze Route - 1.5 km - 25 min
Landscape Route - 2.1 km - 35 min

Many places offer a beautiful view of the castle with a reflection, especially when no wind, in the water.
Although I have not been inside the castle, I like to believe that you can see the whole surrounding from the castle. I am a kind of anti-museum girl.
Right next to the main castle is the Châtelet (Little Castle) and the Duivenpoort.

For us Dutch this is already a wonderful place to visit but certainly for our foreigners it will be remarkable that such a small country has so much history to offer and has no fewer than 1,300 castles, which vary in size and destination. Like wedding locations or museum but also B & B.
On the page Castles in the Netherlands you can find more information about this.

I wish you a nice afternoon at Estate Haarzuilens.

Keep exploring,
Hedy Talens
Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer Fotografie / Reizenenmeer.com

Reacties