Special: Medieval Castle Muiderslot, One of the Many Castles we Dutch have / Middeleeuws Kasteel Muiderslot, Een van de Vele Kastelen die wij Nederlanders hebben.

The Netherlands, A Tiny Country Rich in Castles
-
Nederland, Een Kikkerlandje Rijk aan KastelenThe Netherlands is a small country, has many inhabitants and we do often speak before we think, but what the Netherlands also has is a lot of history and many castles.
And yesterday I was able to get acquainted with one of those castles during my bike ride.
One of the most beautiful castles in the Netherlands: Het Muiderslot

The castle was built at the entrance of the river Vecht in the Zuiderzee, where nowadays the IJmeer lies. Immediately at the castle lies Muiden with its harbor.
Little is known about the very beginning of the castle and it is suspected that the spot where this large square water castle was built, has been a toll booth where tolls were levied on ships that made use of the waterway that connects Amsterdam to the east of the Netherlands. .


The history of Castle Muiderslot goes back to the end of the 13th century.
The castle is a moated castle and was built by Count Floris V, Count of Holland and Zeeland.
A moated castle is a type of castle where the complex is directly surrounded by a wide canal or built in a lake, river or other water.
The castle does not stand on top of a motte (an elevated earth hill) and the complex is not surrounded by additional defensive walls. 
The outer walls of the complex itself are the most important defenses.
The four round towers that Floris V has built have a thickness of 1.5m.Inside the walls is a large building with stepped gables. The castle has a moat with a drawbridge. Around the castle there are, among other things, a restored vegetable garden, a herb garden and a beautiful beech corridor.Some History.
1.296:    Count Floris V was kidnapped and murdered. The castle is destroyed by Bishop Willem
              van Mechelen according to the stories, probably he used the stones of the Muiderslot 
              had to expanded Castle Vredelant (Vreeland) See my blog on this last Castle and does
              incl. a bike trip.
1.370:    the castle is restored on the old foundations. This was done by a bailiff (court official who 
              represented the landlord) Count Albrecht of Bavaria. From that moment on the castle is 
              inhabited by these bailiffs and a small garrison.
In the beginning of the 16th century, the castle became the property of De Geldersen for a short time.
1.577:    In the Eighty Years' War the castle was taken back on behalf of William of Orange.
1.609:    Pieter Corneliszoon Hooft, was a Dutch poet, playwrighter and historian, as well as drost of
              Muiden and the castle became his official residence until his death. After the death of Hooft, 
              during the French period the castle was used as barracks by the French army.
1.795:    the castle is no longer inhabited and falls into disrepair. The Ministry of War used it as a
              prison and ammunition depot, until the building was too dilapidated for it.
An advice to demolish the castle was stopped by the then king. After years of struggle to protect it against demolition, 3 restorations took place and brought the castle to its present appearance.
The Muiderslot and the surrounding fortress are still owned by the State of the Netherlands and is a so called “ Rijksmonument”. 

The Falcon on the left and the European Oehoe on the right, both in the Falconshow at the castle.

The castle is open to the public, guided tours and falcon shows are held. It is also a wedding location and is used for events.
Muiden and castle are definitely worth a visit.
My advice: try to avoid the high tide days because as I was there yesterday on Monday, it was only busy with a handful of tourists and a school class that had a trip here.

Hope you’ll find the time to visit this beautiful area and more history can be found in the nearby area in little places like Naarden-Vesting, Weesp, Nigtevegt,  Nederhorst ter Berg and Vreeland which I have mentioned in the above story. The latter is located in the province of Utrecht and the other four, like Muiden in the province in Noord-Holland.

Enjoy my little country,
Hedy Talens

Below you find the Dutch translation - Hieronder vind je de Nederlandse vertaling.

Nederland is klein, heeft veel inwoners en deze nemen niet vaak een blad voor de mond maar wat Nederland ook heeft is historie en heel veel Kastelen.
En daar heb ik gisteren tijdens mijn fietstocht maar weer eens kennis mee kunnen maken. 
Een van Nederlandse mooiste kastelen genaamd: Het Muiderslot

Het kasteel werd gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee, waar tegenwoordig het IJmeer ligt. 
Direct bij het kasteel ligt Muiden met zijn haven.
Over het allereerste begin van het kasteel is niet veel bekend en men vermoedt dat de plek waar deze grote vierkante waterburcht is gebouwd, een tolhuisje heeft gestaan waar tol geheven werd op schepen die gebruik maakte van de vaar verbinding die Amsterdam met het oosten van Nederland verbindt.

De historie van Kasteel Muiderslot gaat terug naar einde van de 13e eeuw. 
Het kasteel is een waterburcht en is laten bouwen door graaf Floris V, Graaf van Holland en Zeeland. 
Een waterburcht of waterslot is een type kasteel waarbij een kasteelcomplex direct omgeven is door een brede gracht of gebouwd is in een meer, rivier of ander water. 
Het kasteel staat niet boven op een motte (een verhoogde aarde heuvel) en het complex is niet omgeven door extra verdedigingsmuren. De buitenmuren van het complex zelf zijn de belangrijkste verdedigingswerken.
De vier ronde torens die Floris V er op heeft laten bouwen hebben een dikke van 1.5m.

Binnen de muren staat een groot gebouw met trapgevels. Het kasteel heeft een slotgracht met een ophaalbrug. Om het kasteel heen zijn er onder meer een gerestaureerde moestuin, een kruidentuin en een prachtige beukengang.

Stukje Historie.
1.296: Graaf Floris V werd ontvoerd en vermoord. Het kasteel is volgens de verhalen door bisschop 
           Willem van Mechelen afgebroken, die vermoedelijk met de stenen van het Muiderslot het  
           Kasteel Vredelant (Vreeland) liet uitbreiden.(Zie mijn blog)
1.370: het kasteel weer hersteld op de oude grondvesten. Dit gebeurde door een baljuw (rechterlijk
           ambtenaar die de landsheer vertegenwoordigde) genaamd Graaf Albrecht van Beieren.. 
           Vanaf dat moment wordt het kasteel bewoond door deze baljuws en een klein garnizoen.
In het  begin van de 16e eeuw werd het kasteel korte tijd eigendom van de Geldersen. 
1.577: In de Tachtigjarige Oorlog werd het slot namens Willem van Oranje ingenomen.
1.609: Pieter Corneliszoon Hooft, was een Nederlandse dichter, toneelschrijver en historicus, was
           drost van Muiden en het kasteel werd zijn ambtswoning tot aan zijn dood.
           Na de dood van Hooft wordt het in de Franse tijd gebruikt als kazerne door het Franse leger.
1.795: tot aan deze datum wordt het kasteel niet meer bewoond en raakt in verval. Het Ministerie van
           Oorlog gebruikte het als gevangenis en munitiedepot, tot het gebouw daarvoor te bouwvallig
           werd bevonden.
Een advies tot slopen van het kasteel werd door de toenmalige koning tegengehouden. Na jaren van strijd voor behoud van het kasteel vonden er 3 restauraties plaats en brachten het kastaal tot het huidige uiterlijk.
Het Muiderslot en de vesting eromheen zijn nog steeds eigendom van de Staat der Nederlanden.

Het kasteel is opengesteld voor publiek, er worden rondleidingen gegeven en valkenshows gehouden. Het is tevens een trouwlocatie en wordt gebruikt voor evenementen.
Muiden en kasteel zijn absoluut een bezoekje waard. 
Mijn advies: probeer de hoogtij dagen te vermijden want zoals ik er gisteren op maandag was, was het er alleen druk met een handje vol toeristen en een schoolklas die hier een uitstapje had.

Ik hoop dat je de tijd zult vinden om dit prachtige gebied te bezoeken en er is meer geschiedenis te vinden in de nabije omgeving op kleine plaatsen zoals Naarden-Vesting, Weesp, Nigtevegt, Nederhorst ter Berg en Vreeland die ik in het bovenstaande verhaal heb genoemd. De laatste bevindt zich in de provincie Utrecht en de andere vier, zoals Muiden in de provincie Noord-Holland.

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens
Reizenenmeer Fotografie

Reacties

Populaire posts van deze blog

Special: The Pale Mountains, a Ladinic Saga / De Bleke Bergen, een Ladinische Sage

La Terrazza delle Dolomiti - Het Terras van de Dolomieten

2018 Travel Tip 4 - The 3 WWW of Canada / De 3 WWW van Canada - Reistip 2018 Tip 4